Login

Obchodné podmienky

› Obchodné podmienky

1. Obecná ustanovenia
Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež OP) platia pre nákup v internetovom obchode www.prolong.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je PRO-LONG ČR, s.r.o., U Tří cest 181, 250 75 Nový Vestec, IČO: 25637819, DIČ: CZ25637819 (bližšie v sekcii Kontakt), spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 56963 dňom vzniku 13.1.1998, a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súladu s právnym poriadkom Českej republiky. V prípade, že zmluvnou stranou je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). V prípade, že zmluvnou stranou je iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel. 

2. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci. Predávajúci / dodávateľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Kupujúci / spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci / nie spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Uzatvorení kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomná práva a povinnosti. 

3. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4. Objednávka

4.1
Objednávku je možné uskutočniť bez predchádzajúcej registrácie. 

4.2
Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára kupujúcim. Kupujúci ma možnosť ešte neodoslanú objednávku skontrolovať a prípadne opraviť. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných náležitostí. 

4.3
Po prijatí objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.prolong.cz je objednávajúcemu zaslane potvrdenie o prijatí jeho objednávky na e-mail, ktorý uviedol pri zadaní objednávky. Potom je zaslané ručné potvrdenie objednávky, ktoré má charakter záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kupujúceho, ako je popísane v časti 2. týchto OP (Vymedzenie pojmov). 

4.4
Tovar je možné objednať tiež telefonicky alebo e-mailom. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón, katalóg apod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške (v závislosti na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa).

4.5
Miestom doručenia tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. 

4.6
Termín dodania tovaru v prípade, že je na sklade, je 3 - 5 dní pokiaľ bude tovar odoslaný obchodným balíkom na dobierku. Pokiaľ budete potrebovať dodať tovar v kratšom termíne, môžete sa informovať e-mailom alebo telefonicky (pozri sekcia Kontakty), pokiaľ to bude v našich silách, budeme sa Vám snažiť vyjsť v ústrety. U tovaru, ktorý nie je na sklade a termín dodania bude dlhší než je výše uvedené, budeme zákazníka informovať mailom alebo telefonicky o termínu dodania.

4.7
Pred objednaním tovaru odporúčame overiť dostupnosť, e-shop nemusí súhlasiť so skutočným stavom tovaru na sklade dodávateľa. 

4.8
Ku každému tovaru je vystavená a priložená faktúra / daňový doklad. Kupujúci preberá tovar spôsobom uvedeným v záväznej objednávke.

 
5. Prepravné podmienky

5.1
Objednaný tovar je dopravený buď prostredníctvom Českej pošty ako balík do ruky s dobierkou, alebo v hotovosti po predchádzajúcej telefonickej dohode v prevádzkarni predávajúceho.

Odoslanie do Českej republiky – 150 Kč vrátane DPH 

Odoslanie na Slovensko – 250 Kč vrátane DPH

5.2
Pokiaľ bude zásielka rozdelená do viacerých balíkov, poštovné a balné platí kupujúci len u prvého z nich.

5.3 
U zásielok nad 15 kg účtujeme poštovné podľa taríf ČP, prepravnej spoločnosti.

5.4
Osobné prevzatie v Novém Vestci.
 

6. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávane v súladu s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnení zmluvy) a neposkytujeme ich tretím osobám, ani nebudú použité pre reklamné účely obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru, a prípadne poskytovateľ úveru, ktorý sa podieľa na vybavení objednávky (splátkový predaj). Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávane a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

7. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

7.1
Spotrebiteľ má právo podľa § 53 odst. 7 Obč. Z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internetový obchod www.prolong.cz, telefón, email, atd.). Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

7.2
Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak učiniť najlepšie písomnou formou, ktorá zaisťuje najmä preukázateľnosť učineného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.

7.3
Tovar sa zasiela na adresu pre reklamácie uvedenú na webových stránkach www.prolong.cz v sekcii Kontakty. Pred odoslaním je potreba kontaktovať predávajúceho pre upresnenie pokynov. Pokiaľ spotrebiteľ doručí tovar na inú adresu, budú mu preúčtované všetky zvýšené náklady na prepravu.

7.4
Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou , nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stavu a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúčame kupujúcemu tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu.

7.5
Tovar je tiež možné vymeniť za iný a uhradená čiastka bude započítaná. Dôjde tak k odstúpeniu od pôvodnej zmluvy a súčasnému uzatvoreniu novej kúpnej zmluvy. Nie je tým dotknuté právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy v zmyslu § 53, odst. 7 Obč. Z. na nový zakúpený (vymenený) tovar.
Predchádzajúci bod týchto OP - 8.4 platí v týchto prípadoch obdobne.

7.6
Peniaze za vrátený tovar alebo finančné vyrovnanie za vymenený tovar budú kupujúcemu vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy
kupujúcemu na ním uvedený bankový účet. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu budú peniaze prevedené. V prípade doplatku za vymenený tovar kupujúci doplatí rozdiel pri prevzatí zásielky.

7.7
Tovar vrátený objednávateľom formou poštovnej dobierky nebude prevzatý. 

7.8 
Pri výmene tovaru účtujeme poštovné a balné (pozri Prepravné podmienky).

7.9
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť na základe § 53 odst. 7 Obč. Z. od zmlúv

a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,

c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,

d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, pokiaľ poruší spotrebiteľ ich originálny obal,

e) na dodávku novín, periodík a časopisov,

f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 
8. Zákaznícky servis

Pre informácie o stavu objednávky alebo v prípade dotazov, pripomienok alebo sťažností sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť (pozri sekcia Kontakty).

9. Záručné a reklamačné podmienky

9.1
Na každý tovar je poskytovaná záruka v súladu s platnými právnymi predpismi. Záručná doba činí 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom uvedená doba dlhšia. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

9.2
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom poskytnutá záruka dlhšia.

9.3
Podľa charakteru chyby má spotrebiteľ pri uplatnení záruky: pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Pokiaľ nie je taký postup možný, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ ide o iné chyby neodstrániteľné a pokiaľ nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.4
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez chyb a že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi prevádzané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že odpovedá požiadavkám právnych predpisov a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

9.5
Pre uplatnenie reklamácie by mal kupujúci predložiť kópiu faktúry a originál záručného listu, prípadne preukázať existenciu kúpnej zmluvy iným vhodným spôsobom. Záruku nemožno uplatniť v prípadoch, kedy tovar bol poškodený neodborným zaobchádzaním alebo neboli dodržané podmienky užívania určené výrobcom.

9.6
Pre zahájenie reklamácie je treba nahlásiť reklamačnú udalosť. Reklamačná udalosť by mala byť priložená písomne k reklamovanému tovaru. Reklamovaný tovar je treba doručiť do prevádzkarne alebo sídla spoločnosti. Pred odoslaním reklamácie je nutné najprv kontaktovať predajcu pre upresnenie pokynov pre reklamáciu a možné riešenie.

9.7
Vždy je treba písomného vyhotovenia protokolu o zistených chybách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.

9.8
O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

9.9
Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania. Pre prípad odmietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

9.10
Spotrebiteľ má právo na úhradu všetkých nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

9.11
Pokiaľ existujú podmienky pre odstúpení od zmluvy z dôvodu na strane predávajúceho, má spotrebiteľ právo na úhradu všetkého zaplateného plnenia.

9.12
Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tieto reklamačné podmienky, inak sa práva plynúce zo zodpovednosti za chyby riadia uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.
 

10. Ceny
Všetky ceny sú konečné a vždy uvedené vrátane 21% DPH. Pokiaľ tovar podlieha recyklačnému poplatku, je už poplatok zahrnutý v cene výrobku. Spoločnosť PRO-LONG ČR, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ sa zvýši cena objednávky, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad, na túto možnosť bude kupujúci v týchto prípadoch vopred upozornený.

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 10.1.2014. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

PRO-LONG ČR, s.r.o.
U Tří cest 181, 250 75 Nový Vestec
mobil: +420 603 273 776
e-mail: info@pro-long.cz / web www.pro-long.cz
cz | en
 /kosik
 /registrace-uzivatele-eshop
OIL PLUS
DIESEL PLUS
PETROL PLUS
UNIVERSAL GREASE
SPRAY GREASE
UNIVERSAL GREASE
akce-pro-long-o-nas-2
Nákupný košík
položiek v košíku: 0

Created by © 2009 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign